พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ข้อปฏิบัติในสำหรับบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร