พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ข้อปฏิบัติในสำหรับบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร

ข้อปฏิบัติในการแต่งกายสาหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สําเรจการศึกษาวิชาทหารตามหลักสตรของกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร .ต. ตัวอยางการแต่งกาย ว่าที่ร้อยตรี สําหรับบัณฑิตที่สําเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕