พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ข้อปฏิบัติในสำหรับบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร