พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต

การฝึกซ้อมบัณฑิต

 1. เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้นยืน เมื่อบัณฑิตได้ยินนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกล่าวว่า “ขอพระราชทาน” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน  เมื่อได้ยินคำว่า “ทูลละอองพระบาท” แล้ว  ให้เดินไปยืนตรงเชิงบันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ เตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ ที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตที่นั่งฟากขวามือให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่นั่งฟากขวามือ แถวที่ 1, 2 และ 3 ต้องทำความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท โดยหันหน้าสู่เวทีห้องพิธี โดยใช้เท้าขวาเหยียบชิดขอบลาดพระบาท เท้าซ้ายก้าวข้ามลาดพระบาท)
 2. เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษา ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วเดินต่อไปยืนตรงจุดที่ 14 ตรงหน้าที่ประทับ บัณฑิตคนที่ 2 ถึงบัณฑิตคนที่ 14 เดินตามไป หยุดที่จุด 13, 12, … ตามลำดับ จนถึงจุดที่ 1 เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขานชื่อบัณฑิตคนแรกให้บัณฑิตทำความเคารพที่จุด 14 แล้วเดินเข้าสู่จุดที่ 15 (ไม่ต้องทำความเคารพที่จุด 15) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร
 3. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ให้ถอยหลังเฉียง 3 ก้าว ยาวๆ พร้อมกับม้วนข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก ถวายความเคารพแล้วหมุนตัวไปทางขวาเดินลงจากเวทีหอประชุมทางด้านขวามือ (ให้บัณฑิตเดินชิดซ้ายติดผนังบันได โดยไม่เหยียบลาดพระบาท)
 4. เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขานชื่อบัณฑิตคนที่ 1 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิต ในหอประชุมปรบมือให้) บัณฑิตคนต่อๆ ไป เคลื่อนเข้าสู่จุดถัดไปพร้อมๆ กัน (บัณฑิตจะถวายความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เท่านั้น)
 5. เมื่อบัณฑิตลงจากเวทีหอประชุมไปถึงแถวที่ตนนั่ง ให้หันหน้ากลับสู่เวทีหอประชุมถวายความเคารพก่อนเดินเข้าแถวไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพก่อนนั่ง (กรณีบัณฑิตนั่งทางฟากซ้ายมือ ก่อนเดินข้ามลาดพระบาทกลางหอประชุม ให้หันหน้ากลับสู่เวทีหอประชุม ถวายความเคารพ    แล้วจึงเดินไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพก่อนนั่งอีกครั้งหนึ่ง)
 6. การปรบมือของบัณฑิต
  1. ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์แต่ละท่านขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
  2. ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  3. ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละคาบ
 7. เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพื่อรอขึ้นเวทีหอประชุม ให้อาจารย์ หรือบุคลากรผู้ควบคุมแถวบัณฑิตแถวต่อไปลุกขึ้นให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวนั้นลุกขึ้นพร้อมกัน ถวายความเคารพ แล้วเดินไปต่อแถวเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
 8. ช่วงพัก
  1. การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษาจบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามเอกสารชุดที่ 1 หรือเอกสารชุดที่ 2
  2. ในกรณีจัดช่วงพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียวกัน ให้บัณฑิตคนแรกในช่วงต่อไปยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14 เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15
 9. การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไม่ใช่ช่วงพัก ให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14 เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15
 10. เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของคาบลงจากเวทีไปถึงเสาต้นที่สองของหอประชุม ให้ตัวแทนบัณฑิต ผู้ทำหน้าที่กล่าวนำคำปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แล้วเดินไปที่หน้าหอประชุม เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น) ผู้แทนบัณฑิตเดินต่อไปยังไมโครโฟน บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพพร้อมผู้แทนบัณฑิต เมื่อกล่าวคำปฏิญาณสิ้นสุดลง บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ ผู้แทนบัณฑิต ถอยหลัง 2 ก้าว ถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวทางขวากลับเข้าที่
 11. บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
 12. อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ เมื่อสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ กลับจากการไปเปลื้องฉลองพระองค์ครุย เข้ามายังหอประชุม บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์เปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดังอย่างพร้อมเพรียงกัน ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ออกหอประชุม ผ่านแถวบัณฑิตแต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ จนหันหน้าสู่ประตูหอประชุม เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพแล้วนั่งพร้อมกัน
 13. เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พ้นประตูสวนอัมพรแล้ว (สถานที่ที่กำหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) บัณฑิตทุกคนออกจากหอประชุมได้ (รอบเช้าให้บัณฑิตออกทางซ้ายมือหอประชุมด้านเดียว)

 
หมายเหตุ      

 1. การให้สัญญาณของอาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิต กระทำโดยวิธียืนตรงถวายความเคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ยื่นมือขวาไปข้างหน้าโดยหงายมือ เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้นยืนพร้อมกัน แล้วคว่ำมือขวาพร้อมกับค่อยลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วอาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิตเดินถอยหลังมาหยุดตรงหัวแถวถัดลงมา เพื่อหลีกทางให้บัณฑิตเดินออกจากแถว เมื่อบัณฑิตออกจากแถวหมดแล้ว อาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิตเข้านั่งที่เดิมถวายความเคารพก่อนนั่ง
 2. ให้บัณฑิตหยุดรอ เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตขานเปลี่ยนปริญญาบัตรหรือเปลี่ยนอันดับปริญญา บัณฑิตเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตเริ่มขานชื่อตน