พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  1. เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครั้งที่ 1) บัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ถวายความเคารพ แล้วเดินแขนแนบลำตัวขึ้นบนเวทีหอประชุม
  2. หยุดที่จุดที่ 1 ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหยุดอยู่ตรงกลางเวทีหอประชุม ถวายความเคารพ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะประกาศเกียรติคุณและอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนอื่นๆ (ถ้ามี) จนครบทุกคน
  3. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับปริญญาบัตร เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอ่านชื่อบัณฑิตคนไหน บัณฑิตกิตติมศักดิ์คนนั้นถวายความเคารพ
  4. เดินไปหยุดที่จุดที่ 14 ถวายความเคารพ แล้วเดินเข้าจุดที่ 15 รับพระราชทานปริญญาบัตร
  5. รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วถอยยาว 3 ก้าว หยุดถวายความเคารพ หมุนตัวทางขวาเดินลงเวทีหอประชุม           
  6. หยุดถวายความเคารพตรงหัวแถวแรก แล้วเดินผ่านแขกผู้มีเกียรติ ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าเข้าสู่เวทีหอประชุม ถวายความเคารพ แล้วเดินไปจนถึงที่นั่ง ถวายความเคารพก่อนนั่ง
  7. กรณีมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายคน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะเบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทีละคน โดยคนแรกรับแล้ว ถอยหลัง 3 ก้าว จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนถัดไปเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน