พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ลำดับขั้นตอนพิธีพระราชทานฯ

ลำดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

 1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณด้านหน้าประตูมหาวิทยาลัย (สถานที่ที่กำหนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ แกนกลางห้องพิธี
 2. ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกร (หน้าประตูห้องพิธี)
 3. เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เข้าห้องพิธี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตแต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วหมุนตัวหันหน้าเข้าสู่เวที
 4. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปห้องทรงฉลองพระองค์ครุย บัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้าสู่เวที
 5. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ จากห้องทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จขึ้นสู่เวที บัณฑิตอยู่ในท่าตรงโดยตลอด
 6. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติยืนตรงพนมมือ (บัณฑิตที่นับถือศาสนาอื่น ยืนในท่าตรง) 
 7. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพแล้วนั่งพร้อมกัน
 8. ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ 1 วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร)
 9. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ถ้ามี)
 10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะ กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 11. พระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 12. ในกรณีที่คาบนั้นมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรกรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำดับถัดไป กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ถ้ามี)
 13. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะลำดับถัดไป กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 14. พระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 15. ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญาณ
 16. บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวคำปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต
 17. บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ เมื่อจบคำปฏิญาณ
 18. อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ เตรียมส่งเสด็จฯ
 19. บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 20. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงกราบพระ และเสด็จฯ ลงจากเวที
 21. เสร็จพิธีในภาคเช้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินกลับ เข้าห้องประทับ บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ กลับ ผ่านแถวบัณฑิตแถวด้านหน้า ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ จนเสด็จฯ ออกจากประตูไป
 22. เสร็จพิธีในภาคบ่าย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องประทับ เพื่อทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินกลับเข้ามาในห้องพิธีอีกครั้งหนึ่ง เพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่งเสด็จฯ ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตแต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน พร้อมหมุนติดตามเส้นทาง เสด็จฯ จนหันหน้าสู่ประตูทางออกห้องพิธี
 23. ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 24. เสร็จพิธี