พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

กำาหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร