พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

การตัดชุดครุยปริญญาและสูทมหาวิทยาลัย