พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

การแต่งกาย ว่าที่ร้อยตรีสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5