พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

แจ้งถึงบัณฑิตทุกคน ที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี ที่จะต้องถือกระบี่ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งถึงบัณฑิตทุกคน ที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ว่าที่ร้อยตรี

ที่จะต้องถือกระบี่ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ให้นำกระบี่ สายโยงกระบี่ (สามชาย) และถุงมือ  มาฝึกซ้อมด้วยทุกวัน

เริ่มตั้งแต่วันรายงานตัว ปฐมนิเทศ เป็นต้นไป