พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

สารบัญหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สารบัญหลัก งานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
http://rgr.crru.ac.th/