พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

กำหนดการฝึกซ้อมบันณฑิต รุ่นที่ 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่างละเอียด