พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

๑. บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 • ต้องสำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น

๒. วันรายงานตัวเเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตสามารถรายงานตัวได้ดังนี้

 • ๒.๑ บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (โดยคลิกขั้นต้อนสำหรับนักศึกษา)และรายงานตัวพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
  เว็บไซต์  http://lprumis.lpru.ac.th/End/
  เว็บไซต์  http://janphar.lpru.ac.th/cai
  เว็บไซต์  http://www.congratulations.cmru.ac.th/
 • ๒.๒ เมื่อดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิตผ่านทางเว็บไวต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว บัณฑิตทุกคนจะต้องยืนยันข้อมูล พร้อมปริ๊รเอกสารเพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อติดต่อขอรับชุดครุย ณ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาละยราชภัฏลำปาง

๓. การรับชุดครุย

 • บัณฑิตสามารถติดต่อซื้อ/เช่า ชุดครุย ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาละยราชภัฏลำปาง

๔.  เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว

 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป เฉพาะบัณฑิตที่ไม่ได้ส่งรูปให้ฝ่ายทะเบียน

๕.  กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 • ารฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตและพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 • พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาคกลางคืน

๖.  บัณฑิต จะเข้ารับการฝึกซ้อมครบตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดทุกรายการ หากเข้าฝึกซ้อมไม้ครบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะตัดชื่อของบัณฑิตออกจากเข้ารับพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

๗. การแต่งกายของบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต้องแต่งกายให้สภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต (บัณพิตชายและบัณฑิตหญิงสวมร้องเท้าหุ้มส้น บัณฑิตหญิงห้ามนุ่งกางเกง) ส่วนวันที่ ๒๐ ตุลากคม ๒๕๕๘ บัณฑิตต้องแต่งกายให้เหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกประการ