พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 22 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

วันที่ 22 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น. ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 พร้อมด้วย นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา ผู้ร่วมประชุมทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป