พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบงานรับปริญญา ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีท่าน ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงและนำเสนอขั้นตอนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในงานซ้อมรับปริญญา

วันนี้เวลา 10.00 น. นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบงานรับปริญญา ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีท่าน ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงและนำเสนอขั้นตอนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในงานซ้อมรับปริญญา และได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรึกษาหารือถึงวิธีการแก้ไขและหาแนวทางป้องกันมิให้ปัญหา อันเป็นการพัฒนาระบบการดำเนินงานรับปริญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น