พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

การฝึกซ้อมบัณฑิต

การฝึกซ้อมบัณฑิตกรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต  

 1. การจัดที่นั่งบัณฑิตให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีนั่งฟากซ้ายมือ แถวที่ 1 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต นั่งฟากขวามือ แถวที่ 1 ดังภาพ
 2. เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษาให้อาจารย์ หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืน ถวายความเคารพพร้อมกัน บัณฑิตปริญญาตรีเดินไปยืนตรงบันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ ส่วนมหาบัณฑิตเคลื่อนตัวผ่านเก้าอี้นั่งแทนที่บัณฑิต ฟากซ้ายมือ
 3. บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตที่นั่งฟากขวามือให้ก้าวข้ามลาดพระบาท โดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่นั่งฟากขวามือแถวที่ 1, 2 และ 3 ก่อนก้าวข้ามลาดพระบาทให้ถวายความเคารพ)
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต
 5. เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษา ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วเดินต่อไปยืนตรงจุดที่ 14 หน้าที่ประทับ บัณฑิตคนที่ 2 ถึงคนที่ 14 เดินตามไปหยุดที่จุดที่ 13, 12, … ตามลำดับ จนถึงจุดที่ 1 เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทำความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้าสู่จุดที่ 15 (ไม่ต้องทำความเคารพจุดที่ 15) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร


ขั้นตอนการฝึกซ้อมให้ดำเนินตามเอกสารชุดที่ 2
        เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว จะประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ขั้นตอนจะดำเนินการต่อไปดังนี้

 1. จัดเตรียมสถานที่
 2. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏถวายความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอัญเชิญปริญญาบัตรมาวางบนพานเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเคารพแล้วถอยกลับเข้าที่นั่ง
 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะขานนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากพานเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 5. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
 6. ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 7. เสร็จพิธี